Медиация

Галина Палабуюк e вписан медиатор в Единен регистър на медиаторите към Министерство на Правосъдието под номер 20081217008/12.10.2018 г.

КАКВО Е МЕДИАЦИЯТА?

Лесен и достъпен способ за постигане на взаимно изгодно споразумение, в рамките на съдебното производство или извън него. Води се от МЕДИАТОР – трето неутрално лице, имащо за цел да подпомага спорещите страни за постигане на оптималното разрешаване на спорните въпроси.

КАК НИ ПОМАГА?

Решавате сами – осъзнават се интересите, страните се договарят за съдържанието на спогодбата, а съдията, след като провери нейната законосъобразност, я одобрява.

Спестявате средства – при постигната спогодба се връща половината от внесената държавна такса (по брачни дела таксата е фиксирана и не се връща).

Печелите време – бързо и съобразено с Вас насрочване на срещите, бързо и цялостно разрешаване на спора, бързо и ефективно изпълнение на споразумението.

Получавате поверителност – в процедурата участват само медиаторът, страните и одобрени от тях лица. Информацията, получена по време на срещите, е конфиденциална и не може да бъде разгласявана освен с изричното съгласие на страните.

Подобрявате комуникацията – обръща се внимание на емоционалната страна на спора.

Възстановявате отношенията – създава се основа за бъдещи взаимоотношения.

Постигате устойчивост – спогодбата, постигната в резултат на свободен избор, се спазва и изпълнява.

МЕДИАЦИЯТА ПОДПОМАГА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС

Участието в процедурата по медиация е напълно доброволно. Затова всяка от страните може да я напусне винаги, когато прецени. В този случай делото в съда продължава и разглеждането му няма да бъде повлияно от процедурата по медиация.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

В медиацията може да участва всяко пълнолетно и дееспособно лице.

МОГА ЛИ ДА ПОЛЗВАМ АДВОКАТ?

Медиаторът не може да извършва юридическа или друга експертна консултация по време на медиацията. Адвокатите могат да участват в процедурата по медиация и страните да се съветват с тях по всяко време.