Психодиагностика на деца

Изследване на когнитивните способности

Използват се за деца и юноши. Те носят информация за интелектуалната сфера - мислене, памет, логика, адаптивност, целенасоченост, вземане на решения и справяне в критични ситуации.

 

Други методики

При диагностициране на деца и юноши се използват методики за агресивност, тревожност, ценностна система, междуличностно отношения и др. Използват се тестове за установяване на психологичното развитие, IQ тестове, тестове за училищна готовност, тестове за професионално ориентиране, игрова дейност, продуктивни тестове.

 

Защо е необходима диагностиката?

За да се открият силните и слабите страни на детето. Когато неговият вътрешен свят е наранен, то го показва по различни начини. Най-често чрез агресивно поведение, дисфункционално поведение или пасивно отношение, трудности в общуването, трудно фокусиране. Чрез диагностиката могат да се открият потребностите на детето, като и да се помогне на младия човек при избор на професия.

 

В зависимост от целта, психодиагностика може да продължи от една до няколко сесии.

Не се издават медицински документи. При необходимост, психолога издава становище на база проведените тестове и брой консултации.

 

 

Тестовите батерии които се използват в психологичният кабинет:

Оценка на интелектуалния статус със Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-IV) от 6 години до 16 години и 11 месеца

Чрез "Скала за интелигентност на Уекслер (WISC-IV)" се извършва обследване на деца от 6 до 16 години, която е стандартизирана за България и е сигурна методика за оценка на интелектуалния статус в детска възраст.

 

Характеристики и предимства на тестовата батерия:

 • Тя оценява способностите и потенциала на детето (флуидна интелигентност), както и придобитите знания и умения (кристализирана интелигентност).
 • Измерва вербалното разбиране, образното мислене и скоростта на преработка на информацията.
 • За разлика от предходни версии оценява капацитета на работната памет, която има изключително значение за развитието на речта, уменията за смятане, прехода от конкретно-образно към абстрактно мислене и др.
 • Диагностицира както умствена изостаналост, така и интелектуална надареност.
 • Използва се не само като тест за интелигентност, но и като основа за изграждане на програма за работа с детето, което го прави подходящ както за деца със специални образователни потребности, така и за деца в норма.
 • Предоставя изчерпателна информация и критичен анализ на когнитивните функции и стратегии на детето.
 • Инструментът позволява детето да бъде излседвано, дори ако не умее да чете и пише.

 

WISC-IV съдържа 10 основни и 5 допълнителни подтеста. Те се сумират до пет скали: 

 • Обща интелигентност;
 • Вербално разбиране; 
 • Образно мислене; 
 • Работна памет;
 • Скорост на преработка.

В психологичният кабинет се използва последната версия на теста за България. WISC-IV е препоръчан в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017г.

 

Времетраене: теста се изготвя в няколко сесии

Цена: 150 лв.

Родителите получават Доклад от резултатите от теста, както и професионални насоки за последваща работа с детето.

 

Необходимо е предварително записване и запазване на час. Близките на изследването лице или самото лице да предостави пълна информация на специалиста, както и документация с която разполага.

 

MMPI-A Минесотски многофакторен личностен въпросник за оценка на юноши

MMPI-A представлява емпирично изведена скала за психопатология при юноши. Методиката подпомага идентифицирането на проблематиката, диагностиката и планирането на лечението при младежи между 14 и 18-годишна възраст.

 

Основните характеристики на MMPI-А са:

 • Съдържанието и езикът на айтемите са подходящи за подрастващите;
 • По преценка на психолога, клиничните скали и скалите за валидност могат да изчислят още след попълването на първите 350 айтема, което представлява значително спестяване на времето за администрация;
 • Нормите са специфични за подрастващите;
 • При оценката е възможно да се открият специфични проблеми при юноши, включително семейни проблеми, хранителни разстройства, лекарствени зависимости и др.

 

Цел: оценка на личността при юноши

Целева група: 14 г. до 18 г.

Време за администрация: 1 ч

Брой айтеми: 478

 

Цена: 90 лв.

Родителите получават Доклад от резултатите от теста, както и професионални насоки за последваща работа с детето.

 

Рейтинг скала за оценка на детското развитие DP-3

Developmental Profile-3 (DP-3) е утвърден като един от най-добрите инструменти за оценка на детското развитие и може да се ползва от раждането до 13-тата година на детето.

Характеристики и предимства на тестовата батерия:

Физическо развитие – груба и фина моторика; координация, сила, издръжливост, гъвкавост и последователност на двигателните умения;

Адаптивно поведение – умение да функционира самостоятелно – да се храни, да се облича, да изпълнява задачи, да използва съвременни технологии, да се грижи за себе си и за другите;

Социално-емоционално развитие - междуличностни умения, социално-емоционално разбиране, функциониране в социални ситуации, начин на взаимодействие с връстници и възрастни;

Когнитивно развитие – интелектуалните годности, необходими за формиране на академичени умения;

Комуникация – експресивна и рецептивна реч - писмена, устна и жестомимична.

Методиката позволява оценка и само на една или няколко от областите.

  

Рейтинг скалата за оценка на детското развитие DP-3 може да се използва за: 

 • изготвяне на индивидуална оценка за развитето на детето;
 • идентифициране на области на изоставане в развитието или обратното - такива с изпреварващо развитие;
 • планиране на интервенции и мониторинг на напредъка в терапията;
 • предоставяне на конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца. 

 

Цена: 90 лв.

Родителите получават Доклад от резултатите от теста, както и професионални насоки за последваща работа с детето.

 

Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

DDE-2(Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2) е тестова батерия за оценка на дислексия в развитето, предназначена за ученици от 2-ри до 8-ми клас и се базира върху невропсихологичния модел на четенето на Coltheart (Dual Route Model). Инструментът позволява диференцирана оценка на уменията за фонемно-графемното кодиране и декодиране и уменията за семантичен анализ на речта. Батерията не дава информация за причините за наблюдаваните дефицити, съответно не може да постави диагноза дислексия на развитието без допълнителни данни и изследвания. 

Характеристики и предимства на тестовата батерия:

 •  оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане и по-доброто разбиране на техните характеристики, в случай че се окажат проблемни;
 • измерва аспектите на декодирането, но не и разбирането или възпроизвеждането на текстове;
 • изработване на програма за работа с детето;
 • оценка на ефективността на различни интервенции;
 • оценка на грамотността при дислексия на развитието.

 

Цена: 90 лв.

Родителите получават Доклад от резултатите от теста, както и професионални насоки за последваща работа с детето.